Truesty

Zadbaj o opinię w sieci Usuń niechciane treści

Truesty specjalizuje się w etycznym usuwaniu bezprawnych treści w Internecie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując Państwa prawo do prywatności, przetwarzamy dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Truesty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem: 0000919532, posiadająca NIP: 525-287-66-80, zwana dalej "Administratorem" lub "Truesty".

Administrator przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego zachęca do kontaktu w związku z wszelkimi wątpliwościami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod następującym adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub korespondencyjne: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.

Jeśli w ramach określonych celów przetwarzania, Truesty jest Administratorem wspólnie z innymi podmiotem, to informacje w tym zakresie będą przekazane odrębnie.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były przejrzyste, w niniejszej polityce prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

POZYSKANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

W zależności od Państwa relacji z nami, realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzany dane osobowe w innych celach i zakresie:

POTENCJALNI KLIENCI

W stosunku do potencjalnych klientów, Administrator przetwarza dane osobowe:

1) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług przy wykorzystaniu rozmów głosowych (marketing telefoniczny) lub przesyłania informacji handlowej (wiadomości e-mail);

2) w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców, zapobiegania nadużyciom, działaniom o charakterze kryminalnym oraz działanie w celu ochrony naszych systemów IT, wywiązania się z naszych obowiązków korporacyjnych oraz wynikających z odpowiedzialności społecznej, skorzystania z podstawowych praw obowiązujących w Unii Europejskiej zgodnie z art. 16 i 17 Karty Podstawowych Praw, w tym wolności prowadzenia działalności gospodarczej i prawa własności.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

KLIENCI I OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI UMOWY

W stosunku do klientów i osób wyznaczonych do realizacji umowy, Administrator przetwarza dane osobowe:

1) w celu realizacji umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora,

5) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej,

6) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,

7) w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (udostępnienie innych danych niż żądane przez Administratora lub danych oznaczonych jako opcjonalne, to działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione),

8) w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców, zapobiegania nadużyciom, działaniom o charakterze kryminalnym oraz działanie w celu ochrony naszych systemów IT, wywiązania się z naszych obowiązków korporacyjnych oraz wynikających z odpowiedzialności społecznej, skorzystania z podstawowych praw obowiązujących w Unii Europejskiej zgodnie z art. 16 i 17 Karty Podstawowych Praw, w tym wolności prowadzenia działalności gospodarczej i prawa własności.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:

1) podwykonawcy,

9) kancelarie adwokackie lub radcowskie,

10) firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie,

11) firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,

12) firmy prowadzące działania marketingowe,

13) firmy archiwizujące i niszczące dokumenty,

14) firmy świadczące usługi kurierskie lub pocztowe,

15) banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,

16) organy publiczne otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów określonych przepisami prawa. W pozostałym zakresie, w tym w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych, podanie danych jest dobrowolne.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

17) sprostowania swoich danych osobowych,

18) usunięcia swoich danych osobowych,

19) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

20) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją),

21) przenoszenia swoich danych osobowych.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

W ramach standardowych procesów, Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści klauzuli zgody, o której wyrażenie zwrócimy się w odrębnym oświadczeniu.

PLIKI COOKIES

1) Strona używa plików Cookies (tzw. ciasteczek). Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2) Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Strony.

3) Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

4) Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Stronę indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.

5) Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Strony;
b) Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
c) Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.